Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Krosna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego – Urząd Miasta Krosna.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-11-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Juszczyk, um@um.krosno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134743001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego – Urząd Miasta Krosna, budynek CKU przy ulicy Czajkowskiego 49, parter, pok. nr. 009A.

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego znajduje się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego przy ul. F. Czajkowskiego 49. Do Wypożyczalni prowadzą dwa wejścia. Wejście od strony nieczynnego boiska nie ma schodów ani podestów, dlatego osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu. Od wejścia do drzwi wypożyczalni jest dystans 10 metrów. Drugie wejście to wejście główne do budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego – nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, ponieważ posiada 3 schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego znajduje się na parterze budynku, obok znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na wyższe kondygnacje Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Brak dostosowań.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Nie są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych, możliwe jest zapakowanie na boisku lub na gruntowej drodze na terenie Szkoły.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Brak takiej informacji.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Urząd zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
Druk/PDF