O projekcie

„Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Krosno
Wartość projektu ogółem: 242 718,75 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 206 310,93 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 24 271,82 zł (10% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 12 136,00 zł
Czas trwania projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, VIII Oś Priorytetowa Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej i poprawy stanu zdrowia wśród niesamodzielnych mieszkańców Miasta Krosna, w szczególności osób niepełnosprawnych i starszych, wymagających opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Cel realizowany jest poprzez bezpłatny dostęp do wysokiej jakości sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz doradztwo w zakresie jego obsługi i wykorzystania.
W ramach projektu wykonano remont sali, w której znajduje się wypożyczalnia, a także zakupiono meble, sprzęt komputerowy, sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający. W ramach projektu zatrudniono personel wypożyczalni oraz prowadzona jest promocja projektu.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób niesamodzielnych, wymagających rehabilitacji i dostępu do usług zdrowotnych.

Druk/PDF